Žurnalistika na FSV UK | FSV UK

Studium žurnalistiky na FSV UK (Bc.)


Bakalářský studijní obor 7202R006: Žurnalistika - bakalářské studium, prezenční se svým zaměřením hlásí k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly počátkem jedenadvacátého století. V duchu těchto tradic se vymezuje jako profesní příprava univerzitního typu kladoucí značný důraz na všeobecné vzdělanostní zázemí (zvláště společenskovědního charakteru – sociologie, politologie, psychologie, filosofie a základů právního myšlení jako přirozeného vzdělanostního zázemí kvalifikovaných novinářů) a na širší odborné pozadí vlastní novinářské profese, jež spatřuje ve zprostředkování vybraných teoretických poznatků z oblasti teorie masové komunikace a s ní souvisejících mediálních studií (např. dějiny médií, komunikace, včetně komunikace v mateřském jazyce i jednom jazyce cizím, který si může student zvolit z nabídky). Vlastní profesní příprava je v duchu soudobých směrů uplatňujících se v přípravě novinářů soustředěna na osvojování odpovědného přístupu k povolání novináře (etika) a spolehlivého zvládnutí postupů a dovedností nutných pro kvalifikovaný výkon novinářské profese (žurnalistická tvorba v různých typech médií). Za vyvrcholení přípravy budoucích novinářů bere tento studijní program profilování pro práci v jednotlivých tradičních médiích, tedy tisku, rozhlase a televizi, ale i v tzv. médiích nových (online žurnalistika).

Studenti volí ze dvou specializací: psaná a obrazová žurnalistika, nebo audiovizuální žurnalistika.


Absolventi se uplatní především jako redaktoři a redaktorky ve všech typech masových médií a ve zpravodajských agenturách, dále jako domácí a zahraniční zpravodajové či nezávislí publicisté. Absolventům se dále otevírá možnost dalšího studia, přičemž přirozeným dalším zvyšováním kvalifikace jsou sociální vědy na úrovni navazujícího magisterského studia, z nichž nejblíže k odbornému zaměření absolventů má studium navazujícího oboru Žurnalistika.


Absolventi se uplatní především jako redaktoři a redaktorky ve všech typech masových médií a ve zpravodajských agenturách, dále jako domácí a zahraniční zpravodajové či nezávislí publicisté.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantem studijního programu je doc. PhDr. Barbora Osvaldová.


Doporučené zdroje, prameny a literatura pro uchazeče o studium žurnalistiky na IKSŽ FSV UK k nahlédnutí zde.


Informace o přihlašování a průběhu přijímacího řízení se nachází zde.